Masz pytania?
608 320 901
533 210 986

Aktualności

Monitoring w miejscu pracy

Pamiętajcie, że cały czas mówimy o monitoringu wizyjnym, kodeks pracy nie reguluje wprost nagrywania dźwięku.

Ustawodawca wprowadził możliwość stosowania monitoringu przez pracodawców, klasyfikując go jako SZCZEGÓLNY RODZAJ NADZORU, a Urząd Ochrony Danych Osobowych wpisał stosowanie monitoringu do planu kontroli na 2019 r. Dlatego ważne jest, aby monitoring był używany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Tak, aby chronić prywatność pracowników, nie przeszkadzać im w swobodnym wykonywaniu swoich obowiązków oraz zagwarantować pracownikom prawo do odpoczynku w miejscu pozbawionym kamer.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Podstawa prawna do stosowania monitoringu w miejscu pracy:

Ustawodawca wprowadził możliwość, a nie konieczność stosowania monitoringu. To ważne w kontekście przygotowywania dokumentacji i wybrania odpowiedniego zapisu z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO) na podstawie którego stosujecie monitoring: nie będzie to art. 6 ust. 1 lit c a art. 6 ust. 1 lit f lub e, w zależności od tego, czy pracodawca to podmiot prywatny, czy publiczny.

Cel stosowania monitoringu – pracodawca może stosować monitoring jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia:

 •  bezpieczeństwa pracowników lub,
 •  ochrony mienia lub,
 •  kontroli produkcji lub,
 •  zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Obowiązki pracodawcy w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego:

 • poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu nie później niż na 2 tygodnie przed jego uruchomieniem,
 • zamieszczenie we wszystkich pomieszczeniach i na całym monitorowanym terenie odpowiednich oznaczeń informujących pracowników o monitoringu,
 • wskazanie pracownikom m.in. celu, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu na piśmie - najlepiej za pomocą
 • stworzonego regulaminu monitoringu.
 • odpowiednie zabezpieczenie systemu monitoringu oraz zapewnienie bezpieczeństwa nagrań.

Działania zakazane w przypadku stosowania monitoringu:

 • stosowanie monitoringu w jakimkolwiek innym celu niż wskazanym w kodeksie pracy np. kontrolowanie pracy pracowników za pomocą monitoringu jest niedozwolone
 • zakładanie kamer w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach lub pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej
 • udostępnianie zapisów monitoringu osobom nieupoważnionym, lub firmom bez uprzednio zawartej umowy powierzenia danych osobowych w związku z obsługą monitoringu.

Co grozi za naruszenie przepisów o monitoringu w miejscu pracy?

 • sankcje, które określa ustawa o ochronie danych osobowych.
 • jeżeli działania pracodawcy naruszyły dobra osobiste pracownika lub naraziły go na szkody, wówczas może on dochodzić ochrony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Temat monitoringu w świetle przepisów o ochronie danych osobowych to szerokie zagadnienie.

W razie pytań i wątpliwości piszcie do nas śmiało :)