Masz pytania?
608 320 901
533 210 986

Blog

Przekazywanie spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. CO NA TO RODO?

        

       Na samym początku trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli idzie o porządek prawny na dzień 23.04.2020 r., to nie ma wiążącej podstawy prawnej, która regulowałaby przekazanie spisu wyborców Poczcie Polskiej, tym samym takie działanie może nosić znamiona przestępstwa.

PRZEKAZANIE SPISÓW WYBORCÓW POCZCIE POLSKIEJ

       Nie ma wątpliwości, że dane, których przekazania żąda Poczta Polska ( imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia) zawarte w spisie wyborców, stanowią dane osobowe. Nigdy także nie budziło wątpliwości, że informacje te jako podstawowe dane osobowe podlegają ochronie prawnej zarówno na poziomie konstytucyjnym (art. 51 Konstytucji RP), jak i ustawowym. Jeżeli idzie o Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. e, tj.

<przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi>.

Schody zaczynają się dalej - jeżeli chcieć skorzystać z tej przesłanki, należy wskazać konkretny przepis prawa (obowiązującego w danych kraju), na podstawie którego dokonuje się przetwarzania danych osobowych. Poczta Polska w swoim żądaniu powołuje się na ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dokładnie na art. 99:

a także na decyzję Prezesa Rady Ministrów.

Reasumując:

RODO pozwala, jeżeli jest przepis prawa,

mamy ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,

dodatkowo jest decyzja Prezesa Rady Ministrów.

ZATEM DLACZEGO NIE?

       Otóż jest podstawa prawna, ale nie jest ona wiążąca. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest na ten moment analizowana przez Senat, który ma na to czas do 5 maja tego roku. Co więcej, już zgłoszono wiele zastrzeżeń do tej ustawy. W związku z tym, że ustawa nie została jeszcze uchwalona, nie jest w naszym kraju obowiązującym prawem. Poczta Polska nie może brać udziału w organizacji wyborów. Zatem powoływanie się na tę ustawę jest bezzasadne.

     Co więcej „zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP zobowiązanie samorządów, do przekazania danych wyborców, przez Pocztę Polską musi nastąpić na podstawie przepisów rangi ustawowej, które regulują te obowiązki. Nie można, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów oraz nieobowiązującej jeszcze ustawy, przekazać danych osobowych wyborców, jakiejkolwiek instytucji. Byłoby to złamanie obowiązujących przepisów prawa i rażące naruszenie praw Polaków do prywatności.

Jakie ewentualne sankcje grożą wójtom, burmistrzom i prezydentom miast za bezprawne udostępnienie danych osobowych mieszkańców?

Przekazanie Poczcie Polskiej, bez obowiązującej i wiążącej podstawy prawnej, danych osobowych wyborców może stanowić naruszenie:

art. 51 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa,

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nałożyć administracyjną karę finansową na jednostkę samorządu terytorialnego do 100 000 zł (art. 102 ustawy o ochronie danych osobowych),

art. 266 § 2 Kodeksu karnego, na podstawie którego funkcjonariusz publiczny, który osobie nieuprawnionej ujawnia informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności.

Podsumowując, Poczta Polska bezpodstawnie żąda od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast danych osobowych wyborców. Na ten moment nie ma podstawy prawnej, która regulowałaby lub nakazywała włodarzom miast i wsi udostępnienie wyżej podanych danych Poczcie Polskiej w celu przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Podstawa prawna wskazana przez Pocztę Polską we wniosku, na ten moment jest analizowana przez Senat więc nie zakończył się jej proces legislacyjny a tym samym nie jest obowiązującym przepisem prawa.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tel.: 608 320 901

 

Źródła:

Krakowski Instytut Prawa Karnego, Opinia w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r.,

Gazeta prawna, Poczta Polska chce danych obywateli. Organizacje pozarządowe: Te przepisy nie są jeszcze obowiązującym prawem